Ändringar i beställaransvarslagen fr.o.m. 1.9.2015

Yleinen • 18.09.2015

Ändringarna i beställaransvarslagen som trädde i kraft 1.9.2015 omfattar bland annat ändringar i beställarens utredningsskyldighet och försummelseavgifterna. Lagens tillämpningsområde ändrar såatt minimibeloppet uppgår till 9.000 euro (moms 0 %) från att ha tidigare varit 7.500 euro. Övriga ändringar berör bland annat följande:

Fullgörandet av beställarens utredningsskyldighet i fråga om beskattningsuppgifter sker i fortsättningen genom att utnyttja det offentliga registret över skatteskulder.

Beställarens utredningsskyldighet utvidgas till att omfatta företagshälsovården. Beställaren bör i fortsättningen skaffa utredning om hur företagshälsovården för arbetstagarna har ordnats hos underleverantöre, innan beställaren ingår ett avtal med den tilltänkta underleverantören.

Av utländska avtalsparter bör man begära redogörelse för hur företaget är antecknat i skatteregistren samt uppgifter om skatteskuld påmotsvarande sätt som för en finländsk avtalspart är skyldig att utreda, ifall det utländska företaget har ett finskt företags- och organisationsnummer. En utländsk avtalspart skall lämna uppgifter från både etableringslandet samt uppgifter om och intyg ur finländska register.

I fråga om utstationerade arbetstagare ska beställaren i fortsättningen vid ingåendet av avtal kräva avtalsparten att lämna intyg över hur socialskyddet bestäms för de utstationerade arbetstagarna efter att det avtalsenliga arbetet inletts. Intyget skall lämnas innan de utstationerade arbetstagarna inleder sitt arbete.

En ny regel har fogats till lagen som gäller byggnadsverksamhet. Enligt den har beställaren en kontinuerlig skyldighet att utreda att varje utstationerad arbetstagare har giltiga intyg över hur socialskyddet bestäms innan de inleder sitt arbete.

I fortsättningen bestäms påföljderna för brott mot utredningsskyldighet påsamma grunder för alla beställare, oberoende av att innehållet i utredningsskyldigheten varierar från bransch till bransch. Försummelseavgiften är minst 2.000 euro och högst 20.000 euro. Den förhöjda försummelseavgiften är minst 20.000 euro och högst 65.000 euro. Den förhöjda försummelseavgiften tillämpas i fortsättningen inom alla branscher.

För mera information kontakta advokat Oskar Björndahl (+35850 539 0058, oskar.bjorndahl@kotkaco.fi).

Herättääkö uutinen ajatuksia, kysymyksiä?