Tilaajavastuulain uudistukset 1.9.2015 alkaen

Yleinen • 03.09.2015

Tilaajavastuulain 1.9.2015 voimaan tulleet uudistukset koskevat esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuutta sekä laiminlyöntimaksuja. Lain soveltamisalan alaraja muuttuu siten, että euromääräinen alaraja nousee 9.000 euroon (alv 0 %) aiemmasta 7.500 eurosta. Muilta osin muutokset koskevat muun muassa seuraavia:

Tilaajan selvitysvelvollisuus verotietojen osalta toteutetaan jatkossa hyödyntämällä julkista verovelkarekisteriä.

Tilaajan selvitysvelvollisuuden piirin kuuluviin asioihin on lisätty työterveyshuolto. Tilaajan tulee selvittää ennen sopimuksen tekemistä, miten työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty.

Ulkomaiselta sopimuskumppanilta on pyydettävä samanlainen verovelkaa ja rekistereihin merkitsemistä koskeva selvitys kuin suomalaiselta yritykseltä, jos ulkomaisella yrityksellä on y-tunnus. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava sekä sijoittumismaansa tiedot että tiedot ja todistukset Suomen rekistereistä.

Lähetettyjä työntekijöitä koskien tilaajan on jatkossa tilaajavastuulain mukaista sopimusta tehdessään edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa sopimuksen mukaisen työn aloittamisen jälkeen lähetettyjen työntekijöiden osalta todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työn teon.

Rakentamistoiminnan osalta lakiin on lisätty uusi säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvollisuus selvittää, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon.

Jatkossa selvitysvelvollisuuden rikkomisesta aiheutuneet seuraamukset määräytyvät kaikkien tilaajien osalta samoin perustein, vaikka selvitysvelvollisuus eri aloilla vaihtelisi. Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä on 2.000 euroa ja enimmäismäärä 20.000 euroa. Korotetun laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä on 20.000 euroa ja vähimmäismäärä 65.000 euroa. Korotettua laiminlyöntimaksua sovelletaan jatkossa kaikilla aloilla.

Herättääkö uutinen ajatuksia, kysymyksiä?